Advocaat Mark-Jan Germs lopend van de trap

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Het kan maar zo zijn dat u met het aansprakelijkheidsrecht van doen krijgt, doordat u slachtoffer wordt van een verkeers-/arbeidsongeval of een (medische) beroepsfout. Er kan vanaf dat moment veel op u afkomen. Naast de emotionele gevolgen die de gebeurtenis heeft voor u en uw omgeving, kan het zijn dat u ziekenhuisbezoeken aflegt, medische behandelingen ondergaat en verzekeringsmaatschappijen en/of uw werkgever u benaderen over de kwestie. De gevolgen van de gebeurtenis kunnen verstrekkend zijn. Mogelijk verliest u tijdelijk of zelfs blijvend uw arbeidsvermogen en kunt u niet meer leven zoals u gewend was. Bent u ondernemer, dan kan de gebeurtenis het nodige betekenen voor uw bedrijf. Ook andere incidenten of het niet nakomen van gemaakte (contractuele) afspraken kunnen tot (letsel)schade leiden.

Het aansprakelijkheidsrecht valt op hoofdlijnen uiteen in twee fasen, te weten de aansprakelijkheidsfase en de schade(omvangs)fase.

AANSPRAKELIJKHEID

Uitgangspunt is dat eenieder zijn eigen schade draagt. Op deze hoofdregel geldt een uitzondering voor de gevallen waarin een ander aansprakelijk gehouden kan worden voor de door u geleden (im)materiële schade. Het is aldus in de eerste plaats van belang dat aansprakelijkheid wordt gevestigd. Dat kan doordat uw wederpartij aansprakelijkheid erkent of doordat een rechter oordeelt dat uw wederpartij aansprakelijk is. Ook het voeren van een tuchtrechtelijke procedure kan in bepaalde gevallen behulpzaam zijn. In een aantal gevallen is uw wederpartij verzekerd voor aansprakelijkheid en krijgt u te maken met de verzekeraar van uw wederpartij.

SCHADE

Belangrijk is dat uw schade vanaf het begin uitgebreid in kaart gebracht wordt en dat zoveel mogelijk schriftelijk het verloop daarvan wordt vastgelegd. Wij bespreken met u uw huidige en verwachte schadeposten en monitoren de ontwikkelingen in de omvang van de afzonderlijke schades. Onderdeel van uw schade zijn de kosten van rechtsbijstand. Voor zover deze kosten buiten rechte gemaakt worden, komen deze in aanmerking voor integrale vergoeding door de aansprakelijke partij. Eventueel te maken gerechtelijke kosten (in rechte) zijn gedeeltelijk vergoedbaar. Ingeval u rechtsbijstandsverzekerd bent, kunnen wij ook deze kosten veelal volledig voor u verhalen.

AANPAK

Ons team helpt u van begin tot eind om uw belangen te behartigen. Vanaf het moment dat wij uw zaak in behandeling hebben genomen, verloopt alle correspondentie met de verschillende partijen via ons kantoor en benaderen wij u voor de te zetten vervolgstappen. Iedere zaak vergt een aanpak op maat en zeker letselschadezaken kunnen jarenlang doorlopen. Ons team hecht daarom aan regelmatig persoonlijk contact met u.

SAMENWERKING

Ons kantoor werkt samen met de heer W.M.M. Hoogstraaten senior letselschade-expert en arbeidsdeskundige van de Stichting Hoogstraaten Risicoanalisten en schadetaxateurs. In bepaalde gevallen bestaat er behoefte aan een medische onderbouwing van juridische standpunten. Wij consulteren dan veelal een medisch adviseur verbonden aan het gerenommeerde medisch adviesbureau Triage.