Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Versterferfrecht

Versterferfrecht is van toepassing als de overledene geen testament heeft laten maken. U erft dan op grond van de wet, waarbij een volgorde is vastgesteld van familie die van de overledene erven. Als er wel een testament aanwezig is, dan staat dit boven het versterferfrecht. Het is dus belangrijk, als u wilt dat uw erfenis naar uw wensen wordt verdeeld, u een testament laat opstellen en dit ook laat vastleggen bij de notaris. Alleen dan is een testament rechtsgeldig.

Versterferfrecht

Groepen van erfgenamen als er geen testament is

Wanneer er geen testament is van een overledene, dan erven nabestaanden in een door de wet vastgelegde volgorde. Die volgorde is als volgt:

  1. de echtgenoot/geregistreerde partner van de overledene en diens kinderen
  2. de ouders van de overledene, met hun broers en zusters
  3. de grootouders van de overledene
  4. de overgrootouders van de overledene

Als in een bepaalde groep personen inmiddels zijn overleden dan kunnen de kinderen als plaatsvervullers optreden. Wanneer bijvoorbeeld iemand alleenstaand is en geen kinderen heeft, en ook de ouders zijn overleden, dan kunnen kinderen van de ouders, dus broers en zusters van de overledene, optreden als plaatsvervullers. Zij erven dan ieder een gelijk deel van de nalatenschap.

Hoe is het versterferfrecht geregeld bij een huwelijk?

Wanneer van een echtpaar één van de partners overlijdt en er zijn kinderen, dan erft de partner een deel en alle kinderen een gelijk deel. De erfenis wordt gedeeld door het aantal erfgenamen. Dus bij drie erfgenamen heeft ieder recht op ⅓ deel. De langstlevende echtgenoot heeft recht op de helft van de huwelijksgoederengemeenschap, indien partners in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. Dit houdt in dat de gehele nalatenschap door 2 wordt gedeeld, de helft komt toe aan de langstlevende echtgenoot op basis van het huwelijksvermogensrecht, de andere helft betreft de nalatenschap en wordt gelijkmatig verdeeld over de erfgenamen. Soms is er geen huwelijksgoederengemeenschap. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer een echtpaar onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd.

Kinderen erven van hun ouders op grond van het versterferfrecht

Als een ouder overlijdt dan erven de echtgenoot en kinderen als eerste. Alle kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren, maar ook kinderen die zijn erkend vallen hieronder. Dat geldt dus ook voor kinderen die zijn geadopteerd, en voor kinderen van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld. Stel dat een man een kind verwekt bij een vrouw die niet zijn echtgenote is dan kan dit kind, als de vader hem of haar weigert te erkennen, via de rechter afdwingen dat er middels dna-onderzoek wordt vastgesteld wie de vader is. Als dit wordt vastgelegd dan erft een kind van de overleden vader. Als een kind niet is erkend en dit ook niet door de rechter is vastgesteld dan is er geen verwantschap aangetoond en kan dit kind dus niet erven.

versterferfrecht

Wat kan ik doen als ik mijn deel van de erfenis niet krijg?

Wanneer een overledene geen testament heeft gemaakt dan heeft u als directe bloedverwant mogelijk recht op een deel van de erfenis. Als u het idee heeft dat andere erfgenamen u uw wettelijke deel niet willen geven, dan kunt u juridische bijstand inroepen bij grip advocaten in Nijmegen. Wij bekijken graag met u wat de situatie is en of u inderdaad recht heeft op een deel van de erfenis en zo ja welk deel dat dan is. Vervolgens kan, als een schikking in der minne niet lukt, de gang naar de rechter worden gemaakt om alsnog uw deel van de nalatenschap op te eisen.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over het versterferfrecht

Komt een familielid te overlijden en is er geen testament? Dan treedt van rechtswege het versterferfrecht in werking. Als u meent recht te hebben op een deel van de erfenis van een overledene, dan kunt u contact opnemen met grip advocaten in Nijmegen voor een gratis intakegesprek. Wij bespreken met u de situatie en als er inderdaad een goede kans is dat u een deel van de erfenis kunt opeisen dan gaan wij graag voor u aan de slag. Natuurlijk proberen wij de zaak altijd eerst in der minne te schikken. Lukt dat niet dan dienen wij als u dat wilt een verzoekschrift bij de rechtbank in. U kunt contact met ons opnemen door het contactformulier op de website in te vullen of door ons te bellen op telefoonnummer 024 – 220 01 01.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.