Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Kosten

Dit eerste gesprek met de advocaat is vrijblijvend en kosteloos. Het doel is uw rechtsprobleem (nader) vast te stellen en te bepalen of wij u bijstand en advies kunnen bieden. Wij raden u aan om – voorafgaande aan het gesprek – uw vraagstuk, probleem of conflict alvast aan ons te mailen. Neemt u naar dit gesprek uw identiteitsbewijs en – indien u daarover beschikt – uw rechtsbijstandspolis mee.

EEN GRATIS ORIËNTEREND GESPREK, MAAR DAN?

WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN

Hoewel het afhankelijk is van de zaak met welke kosten u rekening dient te houden, kunnen de volgende kosten aan de orde komen. Voor de werkzaamheden van de advocaat betaalt u een honorarium. Daarnaast kan het zo zijn dat in uw zaak aktes moeten worden opgevraagd of dat er een deskundige moet worden geraadpleegd, deze kosten noemen we verschotten of externe kosten. Indien er in uw zaak een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden krijgt u te maken met proceskosten.

KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND?

AFHANKELIJK VAN UW INKOMENS- EN VERMOGENSPOSITIE KUNT U IN AANMERKING KOMEN VOOR VAN OVERHEIDSWEGE GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND.

KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND?

Betalende basis

Grip advocaten werkt op basis van een met de advocaat overeen te komen uurtarief. Van de verrichte werkzaamheden wordt een urenspecificatie bijgehouden. Om inzicht in het kostenverloop te krijgen, is het mogelijk daarover tussentijds geïnformeerd te worden.

Rechtsbijstandsverzekering

Mogelijk bent u verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand. In dat geval dient u eerst en zo spoedig mogelijk schriftelijk melding van uw (rechts)probleem te maken bij uw verzekeraar. Uw rechtsbijstandverzekeraar zal veelal de gelegenheid willen benutten om zelf de benodigde juridische bijstand aan u te verlenen. In overleg met uw verzekeraar kan de zaak in bepaalde gevallen direct worden uitbesteed aan ons kantoor.

In het geval een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd, heeft u het recht om op kosten van uw verzekeraar Grip advocaten in te schakelen.

Toevoeging en het Juridisch Loket

Afhankelijk van uw inkomens- en vermogenspositie kunt u in aanmerking komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand. Een aanvraag daartoe wordt ingediend door de advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beoordeelt of u in aanmerking komt voor een toevoeging en kijkt daarbij naar uw financiële situatie van 2 jaar geleden (peiljaar). Onder omstandigheden kan er aanleiding bestaan tot verlegging van dit peiljaar.

Indien een toevoeging wordt verleend, legt de Raad u een aan Grip advocaten te betalen ‘ eigen bijdrage’ op. Een korting op deze bijdrage kan verkregen worden als u door Het Juridisch Loket naar ons wordt doorverwezen.

Mogelijk leidt de door ons kantoor verleende juridische bijstand tot een dermate financieel resultaat dat de Raad achteraf oordeelt dat u de kosten van rechtsbijstand zelf dient te voldoen. De Raad kan aldus afhankelijk van het resultaat in uw zaak achteraf de toevoeging intrekken. In dat geval bent u gehouden het met Grip advocaten afgesproken uurtarief over de verrichte werkzaamheden te betalen.

Meer informatie over de Raad voor Rechtsbijstand is te vinden op www.rvr.org en over Het Juridisch Loket op www.juridischloket.nl

Verschotten (externe kosten)

Naast de kosten van de advocaat (honorarium) kan het nodig zijn om in uw zaak bijkomende kosten te maken, zo geheten ‘verschotten’. Het gaat onder meer om kosten voor het opvragen van uittreksels bij de Kamer van Koophandel, (geboorte)aktes, medische adviezen, griffierechten, leges, kadasterkosten, deurwaarders- en/of notariskosten.

Proceskosten

Hoewel een oplossing in der minne veelal de voorkeur verdient, kan het nodig zijn een gerechtelijke procedure te voeren. De kosten die daarmee samenhangen heten proceskosten. Afhankelijk van het soort rechtszaak en de hoedanigheid van de procederende partijen is een bepaald bedrag aan griffierechten verschuldigd. Ingeval u wordt bijgestaan op basis van ‘toevoeging’ geldt een gereduceerd tarief voor de griffierechten.

Afhankelijk van de uitkomst van de procedure kunnen partijen veroordeeld worden in de proceskosten. Naast het griffierecht kan de rechter (een) partij(en) veroordelen tot betaling van de kosten van de advocaat van de wederpartij. Dit bedrag wordt berekend door de rechter op basis van vaste (liquidatie)tarieven om te voorkomen dat procederen tot onoverzichtelijke kosten leidt.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.