Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Nieuwe regels voor de berekening van de partneralimentatie

Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de partneralimentatie, in het bijzonder met betrekking tot de post woonlasten. Het doel hiervan is om de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk te beperken en discussies omtrent de woonlasten zoveel mogelijk voorkomen.
Geplaatst op: 16-01-2023
Nieuwe regels voor berekening van de partneralimentatie 2023 Grip Advocaten Nijmegen

Woonbudget

Bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie speelt de financiële draagkracht van de gescheiden partners een rol. Voorheen werd de draagkracht voor partneralimentatie berekend op basis van de werkelijke woonlasten. Dit in tegenstelling tot de berekening van de draagkracht bij kinderalimentatie, waar rechters ervan uitgaan dat ouders 30 procent van hun netto besteedbaar inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Per 1 januari 2023 wordt ook bij de berekening van de partneralimentatie gebruik gemaakt van het forfaitaire systeem. Dit houdt in dat er met een vast bedrag, het zogenaamde woonbudget, wordt gerekend. Ook bij de partneralimentatie komt dit woonbudget neer op 30 procent van het netto besteedbaar inkomen.

Uitzonderingen

Van de nieuwe rekenmethodiek kan worden afgeweken indien er sprake is van een uitzondering. Dat kan het geval zijn indien de werkelijke woonlasten van de alimentatieplichtige (degene die alimentatie moet betalen) hoger zijn dan het woonbudget. Indien dit duurzaam is én deze lasten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn, kan met de hogere woonlasten rekening worden gehouden. Ook kan rekening worden gehouden met duurzaam lagere woonlasten van de alimentatieplichtig. Dit is het geval indien de alimentatieplichtige op basis van het woonbudget onvoldoende draagkracht heeft om partneralimentatie te voldoen, terwijl zijn of haar werkelijke woonlast duurzaam aanmerkelijk lager is dan het woonbudget. Van belang is dat het om een duurzame situatie moet gaan. Dit is niet het geval indien een partner na de scheiding tijdelijk bij zijn of haar ouders gaat worden.

Inkomensvergelijking

Met betrekking tot het partneralimentatiesysteem geldt dat de alimentatiegerechtigde (degene die alimentatie ontvangt) na ontvangst van de partneralimentatie niet meer te besteden heeft dan de alimentatieplichtige. Tot 1 januari 2023 gold bij de beoordeling hiervan de zogeheten jusvergelijking. Daarbij stond de vraag centraal wat overbleef aan vrije bestedingsruimte nadat de eerste levensbehoeften waren voldaan. Per 1 januari 2023 vervalt de jusvergelijking en wordt gekeken naar wat beide partijen feitelijk te besteden hebben. Dat houdt in dat wordt berekend bij welk bedrag aan partneralimentatie het netto inkomen van partijen gelijk is. Indien de alimentatiegerechtigde meer overhoudt dan de alimentatieplichtige wordt de partneralimentatie verlaagd tot een bedrag waarbij beide partijen een gelijk besteedbaar inkomen hebben. Bijzondere kosten die niet verwijtbaar en niet vermijdbaar zijn, worden in deze vergelijking meegenomen. Ook worden kosten van de kinderen meegenomen, voor zover deze niet uit een kindgebonden budget worden vergoed.

Eerdere wijziging

Reeds eerder in 2020 heeft er een wijziging in de regels met betrekking tot de partneralimentatie plaatsgevonden. Per 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie van 12 jaar naar maximaal 5 jaar verkort. Op deze regel gelden drie uitzonderingen. De eerste uitzondering geldt in het geval van gezamenlijke kinderen, de partneralimentatie stopt dan pas als het jongste kind 12 jaar is geworden. De tweede uitzondering geldt in het geval het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar duurde. Indien de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt dan stopt de partneralimentatie indien de AOW start. Ten slotte geldt dat indien u geboren bent op of vóór 1 januari 1970, uw huwelijk langer dan 15 jaar duurde én u over meer dan 10 jaar pas de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, de alimentatie 10 jaar duurt. Indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dag 10 jaar duurde, ontvangt de ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd van het huwelijk of partnerschap.

Wijziging van omstandigheden

De nieuwe regels per 1 januari 2023 kunnen ertoe leiden dat de partneralimentatie op een aanzienlijk ander bedrag uitkomt dan voorheen. Van belang is echter dat deze nieuwe regels niet worden beschouwd als een wijziging van omstandigheden in de zin van de wet op grond waarvan wijziging van alimentatie kan worden verzocht. Indien er andere omstandigheden zijn gewijzigd, wordt bij het verzoek wel rekening gehouden met de nieuwe rekenmethodiek.

Ingangsdatum

De nieuwe regels van het woonbudget worden toegepast in zaken die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.

Laatste nieuws

Nieuwe wet gezamenlijk gezag door erkenning 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe wet: gezamenlijk gezag door erkenning
Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regel met betrekking tot het gezamenlijk gezag bij ouders die niet gehuwd en niet geregistreerd partners zijn. Het doel hiervan is dat het regelen van gezamenlijk gezag makkelijker wordt. Tegenwoordig worden meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren.
Geplaatst op: 23-01-2023
Nieuwe regels voor berekening van de partneralimentatie 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe regels voor de berekening van de partneralimentatie
Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de partneralimentatie, in het bijzonder met betrekking tot de post woonlasten. Het doel hiervan is om de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk te beperken en discussies omtrent de woonlasten zoveel mogelijk voorkomen.
Geplaatst op: 16-01-2023
Alles Over Erven Magazine 2022 Grip Advocaten
Grip Advocaten in Alles Over Erven magazine
Elke jurist heeft wel een casus die hem of haar altijd zal bijblijven. Mr. Mark-Jan Germs is advocaat bij Grip Advocaten in Nijmegen en deelt zijn ervaring. ‘Ga op zoek naar het achterliggende conflict en de emoties die daarbij horen. Dan kom je eerder tot een oplossing.’
Geplaatst op: 19-12-2022