Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Veelgestelde vragen

Algemeen & kosten

Grip Advocaten werkt op basis van een met de advocaat overeen te komen uurtarief. Dit tarief is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Een eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Neem contact met ons op.

Mogelijk bent u verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand of komt u in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde bijstand.

Oplossingen zijn telkens persoonlijk; het gaat altijd om maatwerk. Samen met u gaan wij op zoek naar een duurzame oplossing voor uw geschil of probleem.

Procedure

Een echtscheidingsprocedure begint met een eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Bij een eenzijdig verzoek kan door de andere partij verweer worden gevoerd, waarna doorgaans een mondelinge behandeling wordt bepaald. De rechtbank zal vervolgens een beschikking (schriftelijke uitspraak) geven.

Indien u het met elkaar eens bent kan de rechtbank binnen enkele weken bij beschikking de echtscheiding uitspreken.

Nee, indien partijen het daarover met elkaar eens zijn hoeft geen zitting plaats te vinden.

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

Een mediationproces bestaat uit verschillende fases: een intakegesprek, oriënterende gesprekken en een onderhandelingsfase. Als overeenstemming wordt bereikt worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd.

De alimentatieprocedure begint door het indienen van een verzoekschrift. De rechtbank zal de andere partij in de gelegenheid stellen om een verweerschrift in te dienen. Als daar gebruik van wordt gemaakt, volgt een mondelinge behandeling van de procedure. De rechtbank doet vervolgens schriftelijk uitspraak.

Echtscheiding

U bent gescheiden vanaf de datum waarop de beschikking waarbij de echtscheiding is uitgesproken is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd.

U hebt recht op alimentatie indien u gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en niet zelfstandig in de kosten van uw eigen levensonderhoud kunt voorzien.

Indien u zelf onvoldoende inkomsten heeft om in de kosten van uw kinderen te voorzien kunt u aanspraak maken op kinderalimentatie.

U kunt de rechter vragen om de (wijze van) verdeling van de huwelijksgemeenschap tussen u en uw ex-partner vast te stellen.

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, kunt u deze spullen bij helften verdelen dan wel tegen vergoeding van de waarde van de ander overnemen.

Uitgangspunt is dat u in de gezamenlijke woning kunt blijven woning, mits u financieel in staat bent om de helft van een eventuele overwaarde aan uw ex-partner te voldoen en uw ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor hypothecaire geldleningen te laten ontslaan.

U kunt de rechtbank verzoeken om de woonplaats van uw kinderen bij u te laten vaststellen. De rechtbank neemt een zodanige beslissing als het meest in het belang van uw kinderen wordt geacht, rekening houdend met alle omstandigheden van de situatie.

De financiële afwikkeling van een relatie kunt u buiten de rechter om regelen. Indien u samen kinderen hebt waarover u beiden het gezag uitoefent, bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

De kosten van rechtsbijstand zijn afhankelijk van de aan uw zaak te besteden tijd. De kosten van de rechtbank bedragen € 297,- (normaal tarief) respectievelijk € 81,- (toevoeging).

Als u minderjarige kinderen hebt waarover u gezamenlijk het gezag hebt. Er dienen afspraken te worden gemaakt over het hoofdverblijf van de kinderen, de verdeling van de zorg, de wijze waarop beslissingen aangaande kinderen worden genomen, hoe informatie omtrent kinderen wordt uitgewisseld en over de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie).

Dit blijft in stand, tenzij de rechtbank beslist dat het gezamenlijk ouderlijk gezag dient te worden beëindigd.

De wettelijke regeling (pensioenverevening) houdt in dat u recht hebt op uitbetaling van 50% van het door uw ex-partner tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. De uitkering is voorwaardelijk. Er is alleen recht op zolang de ex-partner leeft en ouderdomspensioen ontvangt.

Indien beide partners daarmee akkoord zijn, kunt u uw aanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen omzetten in een eigen, onafhankelijk recht op ouderdomspensioen (conversie) of kiezen voor een afwijkende verdeling.

U hebt recht op kinderalimentatie indien u zelf onvoldoende inkomsten heeft om in de kosten van uw kinderen te voorzien.

U mag samen de hoogte van de kinder-/partneralimentatie vaststellen. Deze afspraken kunt u vaststellen in een overeenkomst. Indien u deze afspraken door de rechtbank in de beschikking echtscheiding laat opnemen, zijn de afspraken rechtens afdwingbaar.

Indien u er onderling niet uitkomt, eventueel na bijstand van een mediator, kunt u de rechtbank verzoeken de hoogte van de alimentatie vast te leggen. De rechter houdt hierbij rekening met verschillende factoren, zoals de inkomens, draagkracht, kindgebondenbudget en de omgangsregeling.

U kunt uw ex-partner in gebreke stellen en een termijn stellen waarbinnen de alimentatie betaald moet worden. Betaalt uw ex-partner de alimentatie alsnog niet binnen de termijn, is er sprake van een tekortkoming.

Indien de afspraken omtrent de alimentatie zijn opgenomen in een beschikking, heeft u hiermee een executoriale titel. U kunt dan buiten de rechter om de alimentatie op uw ex-partner verhalen. Is dit niet het geval, dan kunt u de bij de rechter nakoming vorderen.

Vanaf het moment de het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank en u niet meer op hetzelfde woonadres staat ingeschreven bij de gemeente, bent u geen fiscaal partner meer. Dit kan verschillende gevolgen voor u hebben. Het kan verstandig zijn u over deze gevolgen te laten adviseren.

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen ex-partners waarin u afspraken kunt vastleggen als u gaat scheiden. U kunt o.a. denken aan financiële afspraken, afspraken over de kinderen en alimentatie.
Indien het echtscheidingsconvenant onderdeel uitmaakt van de beschikking van de rechter, is het rechtens afdwingbaar.

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de betaler en wordt gezien als belastbaar inkomen voor de ontvanger. Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar of belast.

Indien het echtscheidingsconvenant onderdeel uitmaakt van de beschikking van de rechter, levert het echtscheidingsconvenant een executoriale titel op. Het is dan rechtens afdwingbaar.

Erfrecht

De legitieme portie is het erfdeel waar een kind van een overledene wettelijke recht op heeft, ongeacht of het kind tot erfgenaam is benoemd in een testament.

U heeft recht op de legitieme portie indien u een afstammeling van de overledene bent.

Als u kind van de erflater bent, heeft u recht op de legitieme portie.

De wetgever heeft wettelijke geregeld wie erfgenamen zijn indien erflater geen testament heeft gemaakt. De wetgever roept achtereenvolgend de volgende personen op als erfgenaam tot een nalatenschap:

a. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;

b. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zussen;

c. de grootouders van de erflater;

d. de overgrootouders van de erflater.

Dit werkt als volgt. Indien de erflater personen uit de eerste categorie achterlaat, zijn die personen wettelijk erfgenamen. Mocht erflater uit categorie a geen personen achterlaten, wordt gekeken of erflater personen uit categorie b achterlaat. Enzovoort.

Indien de erflater een echtgenoot en één of meer kinderen als erfgenaam achterlaat is de wettelijke verdeling van toepassing. Dit houdt in dat alle goederen van de nalatenschap naar de echtgenoot gaan. De echtgenoot is ook verplicht tot voldoening van de schulden. De kinderen krijgen een vordering ten grote van hun erfdeel op de echtgenoot (hun ouder), die pas opeisbaar is bij het overlijden van de echtgenoot.

Een legaat is een duidelijk omschreven goed of geldsom dat de overledene aan iemand toekent, het is een vorderingsrecht. Degene aan wie een legaat wordt nagelaten heet legataris.

Als erfgenaam moet u de nalatenschap aanvaarden. Dit kan zuiver of beneficiair. Zuiver aanvaarden betekent dat u met uw privévermogen aansprakelijk wordt voor eventuele schulden. Indien u de nalatenschap beneficiair aanvaardt, bent u niet met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden.

Allereerst dienen de schulden van de nalatenschap te worden voldaan. Een legaat is een achtergestelde schuld. Indien de nalatenschap negatief blijkt te zijn, is de vraag of de legataris zijn legaat nog krijgt, afhankelijk van hoe de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard. Indien de erfgenamen de nalatenschap zuiver aanvaard hebben, zijn ze met hun privévermogen aansprakelijk ten aanzien van uw vorderingsrecht als legataris.

Indien de erflater veel schulden had, is het verstandig de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Als erfgenaam erft u zowel de bezittingen als de schulden van de erflater. Afhankelijk van de wijze van aanvaarding bent u al dan niet met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden.

Een executeur is de persoon die de erflater in zijn testament heeft benoemd om zijn testament ten uitvoer te leggen. De executeur heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen. Hierbij legt de executeur rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. Een executeur is ook verplicht de aangifte erfbelasting te doen.

Voordat u daadwerkelijk executeur van de nalatenschap wordt, dient u de benoeming eerst te aanvaarden. Het zijn van executeur is niet vrijblijvend en brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Het is verstandig u zich hierover te laten adviseren.

Een erfgenaam kan de kantonrechter op grond van gewichtige redenen verzoeken tot ontslag van de executeur.42. Hoe weet ik of ik erfgenaam ben?

U kunt erfgenaam worden via de wet of via een testament. Allereerst dient u na te gaan of de overledene een testament heeft opgesteld. Alle opgemaakte testamenten worden geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt ook opgenomen door welke notaris het testament is opgemaakt en wanneer dit is gedaan. U kunt een aanvraag indienen bij het CTR. Vervolgens kunt u de betreffende notaris benaderen. Een notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbende informatie omtrent de inhoud van het testament. Als erfgenaam bent u direct belanghebbende.

Een andere mogelijkheid is om het boedelregister bij de rechtbank te raadplegen. Notarissen die betrokken zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap worden ingeschreven in het boedelregister.

Vereffening betekent afwikkeling van de nalatenschap. Indien de erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, dient de nalatenschap volgens de wet vereffend te worden. Wettelijke richtlijnen dienen hierbij gevolgd te worden. Uitzonderingen hierop zijn als er een executeur benoemd is die aan kan tonen dat de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden te voldoen, een wettelijk vertegenwoordiger van de erfgenamen aanwezig is en die kan aantonen dat de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden te voldoen (verzoek bij de kantonrechter vereist) of indien de wettelijke verdeling van toepassing is en de langstlevende echtgenoot de nalatenschap zuiver heeft aanvaard. De rechtbank benoemd een vereffenaar.

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte opgemaakt door de notaris. Hierin wordt o.a. opgenomen wie erfgenamen zijn, of de erflater gehuwd was en zo ja onder welk huwelijksvermogensregime, of de wettelijke verdeling van toepassing is wie bevoegd is tot beheer van de nalatenschap. Een verklaring van erfrecht is vaak noodzakelijk om als erfgenaam bij een bank toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene. De erfgenaam kan met de verklaring van erfrecht dan aantonen dat hij of zij erfgenaam is.

U kunt alleen overgaan tot verdeling van een nalatenschap met medewerking van alle erfgenamen, alle deelgenoten moeten namelijk de verdelingsakte ondertekenen. Echter is het wettelijk zo geregeld dat deelgenoten niet gedwongen kunnen worden in een onverdeeldheid te blijven. U kunt uw broer/zus dagvaarden voor de rechtbank om uit onverdeeldheid te treden.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.